Du bestämmer över din data

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi bryr oss om dina uppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Oskarshamn Energi AB och Oskarshamn Energi Nät AB behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Du behöver inte göra någonting med anledning av den här informationen.

Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna skicka dig avtal, information, och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

GDPR

GDPR påverkar inte ditt avtal med oss, men läs gärna mer om hur vi hanterar dina uppgifter nedan

Integritetspolicy

Insamling av information

Oskarshamn Energi och dess dotterbolag erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om Du väljer att betala med kreditkort, om Din betalning.

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

När och varför behandlar vi personuppgifter? Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Oskarshamn Energi har rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, eftersom Oskarshamn Energi ansvarar för elnät, fjärrvärme och biogas inom delar av Oskarshamns kommun. I andra fall behandlas personuppgifter för att du som Kund ingått ett avtal med Oskarshamn Energi. Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster.

När det gäller Oskarshamn Energis uppdrag gentemot dig som Kund som avser elnät måste du lämna personuppgifter eftersom du inte kan välja annan leverantör än Oskarshamn Energi. I övriga fall, dvs. när det gäller fjärrvärme, biogas, elhandelsavtal eller andra tjänster är du inte skyldig att lämna personuppgifter till Oskarshamn Energi. Vi kan då tyvärr inte ta emot dig som kund.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Oskarshamn Energi samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer och mätarnummer. Det gäller både uppgifter om dig själv och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag inom Oskarshamn Energi, eller andra samarbetspartners samt leverantörer av elhandel i syfte att utföra våra uppdrag.

Oskarshamn Energi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Oskarshamn Energi och dig.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Oskarshamn Energi kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Oskarshamn Energis rättsliga intressen.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Oskarshamn Energis verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Oskarshamn Energi och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker de delar av Oskarshamn Energis eller dess dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggade måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet

Oskarshamn Energi och dess dotterbolag skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan
medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än
vad som anges häri.

Rättelse och insyn

Oskarshamn Energi och dess dotterbolag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den
händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta
del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har
andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon
av följande adresser:

Tel: 0491 – 88 110
Postadress: Oskarshamn Energi AB, Box 564, 572 26 Oskarshamn
E-postadress: kundservice@oskarshamnenergi.se


Om du är missnöjd med hur Oskarshamn Energi behandlar personuppgifter kan du självklart kontakta oss via ovanstående kontaktinformation.

Blir du inte nöjd efter kontakt med oss finns det möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud för Oskarshamn Energi är Anna Axelsson.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider