Fantastisk utveckling av vår lokala miljö


Målsättningen för Oskarshamns kommun är att minska vår lokala miljöpåverkan och nå våra miljömål. Vi har fokuserat på energieffektiviseringen. Främst genom kommunens egen organisation genom att arbeta med kommunens fastigheter som skolor, idrottsanläggningar och bostadsbolag. Stora steg har tagits genom att vi slutat elda med olja.

2009 förbrukades ca 200 m3 olja för att värma kommunens fastigheter, det har vi lyckats reducera till 40 m3 2014. Främst har det skett genom att vi övergått till fjärrvärme, och genom att byta till att elda biobränsle. Många företag i kommunen har gjort samma resa och minskat sina utsläpp från oljeeldning. Läs mer

Enade
Politikerna i kommunen är väl medvetna om våra målsättningar att minska koldioxidutsläppen. Jag tycker det verkar som om alla partier är överens om målen. Uppfattningarna kan möjligen skilja sig åt i fråga om investeringstakt och finansiering.

Även privatpersoner är intresserade av att sänka sina kostnader och att spara energi. Jag upplever att medvetenheten är god hos dem som ringer till kommunens energirådgivning. Men fler får gärna höra av sig för att få tips om hur de kan spara pengar och energi!

Hushållens uppvärmning har förändrats radikalt. Idag är det i princip ingen som värmer sitt hus med olja utan man har övergått till andra och bättre lösningar som fjärrvärme, värmepumpar och pellets.

Det händer även mycket annat inom miljöområdet här i Oskarshamn. Det handlar till exempel om förorenad mark som saneras eller det stora projektet med saneringen av hamnbassängen. Det kan följas på webbsidan www.renhamn.se

Nationellt stöd
I Sverige har det funnits ett nationellt stödsystem med ekonomiskt stöd för att strategiskt minska vår miljöpåverkan. Med hjälp av detta har vi satt tydliga mål som vi kontinuerligt följer upp. Det nationella stödet har varit en viktig faktor som har fått kommunerna att satsa och investera i åtgärder för energieffektivisering.

Däremot kan det vara svårt att jämföra utvecklingen mellan olika kommuner. Förutsättningar och metoder skiljer sig åt så vårt fokus är i första hand den lokala utvecklingen här i kommunen. Där kan vi konstatera att jämfört med 1990 så har användningen av icke förnybara bränslen för energianvändning har minskat med över hälften. Det är något för alla Oskarshamnare; organisationer, företag och privatpersoner, att vara stolta över!

Fosilbränslefri kommun 2030
Målsättningen är att Oskarshamn ska bli en fossilbränslefri kommun 2030. Det är ett mål som gäller hela Kalmar län, och innebär att fossila bränslen så mycket som möjligt ska bytas ut mot förnybara energikällor, gärna regionalt producerade. Detta är en viktig del av den regionala och lokala utvecklingen för att vi ska närma oss en hållbar samhällsutveckling.

Det nya Kraftvärmeverket här i Oskarshamn bidrar starkt till utvecklingen mot att använda en större andel förnybar energi i staden. Nu gäller det att fortsätta med åtgärder och inspirera till en fortsatt positiv utveckling.

Jag trivs bra i Oskarshamn och med mitt arbete. Kommunen är en spännande arbetsplats där det händer mycket. Jag har en del nationella kontakter med till exempel Energimyndigheten och dessutom många regionala kontakter inom länet.

Katarina Skoglycka.
Född i Uppland, uppvuxen i Åtvidaberg.
Läste Miljövetenskap och Kulturgeografi vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetat vid Länsstyrelsen i Växjö men sedan tre år är det Oskarshamns Kommun som gäller, idag med en tjänst som energi- och klimatstrateg.
Framtid
Trafiken är nästa stora steg. Idag vet vi att nästan hälften av de klimatpåverkande utsläppen i kommunen uppkommer genom trafiken. Utsläppen från trafiken har minskat tack vare bränslesnålare bilar och att vi kör mer på biobränslen som biogas. Men det måste minska mycket mer. Målsättningen är att vi ska kunna halvera de totala koldioxidutsläppen i kommunen från 1990 till år 2020.

Det förutsätter att vi kan skapa utrymme på våra gator för både kollektiv- och cykeltrafik, och minska bilanvändningen. Minskat bilanvändande kan ge möjligheter till mer motion, minskade kostnader för privatpersoner och mer plats i tätorterna. Det blir en omställning, och det behövs både information och uppmuntran till alla oss som bor här.

Idag har kommunens egen bilpark en större andel gasbilar, det är en utveckling som tog fart efter att vi fick gasmacken till Oskarshamn. Andelen elbilar tror jag kommer att öka, bland annat har socialtjänsten testat elbilar. Testerna visade att vi behöver bygga flera laddplatser för att kunna använda fler elbilar i verksamheterna. Det gäller även den ökande andelen elcyklar som behöver få smidiga laddningsmöjligheter.

Inom kommunen fortsätter vi med åtgärderna för att spara energi och här finns goda möjligheter att uppnå märkbara resultat. Inom en av våra förskolor lyckades man att reducera elanvändningen med 10-20% genom enkla åtgärder. Som alltid förutsätter det att det finns engagerad och motiverad personal.

I Oskarshamns hamnområde planeras det också för en ny stadsdel kallad Inre hamnen. Här planeras det för energieffektiva hus där vi får möjlighet att visa och testa nya idéer som syftar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu vid årsskiftet 2015/ 2016 pågår en innovationstävling, här ska finnas torg och utomhusmiljöer som ska göra platsen levande och intressant.

Spännande utveckling
För att nå våra miljömål och skapa den hållbara samhällsutveckling som vi önskar här i Oskarshamn är det avgörande att den kommunala organisationen tar ansvar och går före, exempelvis genom att styra inköp mot miljövänliga och energieffektiva produkter.

Redan idag har vi direktiv för inköp och upphandlingar där miljö och etik är viktiga delar. Just nu pågår en process där vi diskuterar kommunens målsättningar för att skapa ett långsiktigt, hållbart samhälle, och hur detta i ännu högre grad kan genomsyra verksamheterna. Vi står inför en spännande och intressant utveckling.

Samarbete
I mitt arbete har jag ett bra samarbete med Oskarshamn Energi och deras delägare EON. Där finns mycket kunskap och erfarenhet vilket är viktigt för utvecklingen av till exempel bostadsområdet Inre hamnen. För Oskarshamn är Oskarshamn Energi en viktig aktör som genom sina investeringar har bidragit till att minska koldioxidutsläppen bland annat genom den kraftigt minskade oljeeldningen. Bra samarbete är en förutsättning för en fortsatt god utveckling.

Kunglig glans

Invigningen av Oskarshamn Energis nya kraftvärmeanläggning, där både kungen och kronprinsessan närvarade, blev en stor succé.
Kungen poängterade vikten av lokala insatser, som den nya kraftvärmeanläggningen, för att minska klimatförändringen. Läs mer

– Invigningen blev långt över förväntan och engagerade samtlig personal hos oss. Alla har en stor del i att invigningen blev så bra som den blev.
– Vi är mycket tacksamma att både HMK och HKH Kronprinsessan har uppmärksammat och deltagit i Oskarshamn Energis största miljösatsning genom tiderna, säger Hans Johnsson, marknadschef på Oskarshamn Energi.
Den nya kraftvärmeanläggningen innebär att Oskarshamn Energi ersätter mindre miljövänliga bränslen med biobränslen. Det ger en minskning av CO2utsläpp med
ca. 26 500 ton/år.

Förnyelsebar energi i Oskarshamn


Oskarshamn Energi driver olika affärsutvecklingsprojekt kring förnyelsebar energi inom ramen för centrumutvecklings-projektet.

– På taket som utgör Arena Oskarshamns omklädningsrum har solceller installerats.

Dessutom ska Oskarshamn Energi bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon med laddplatser, säger ställföreträdande vd Kenny Lundström på Oskarshamn Energi.

Vi tar steget

Ideella föreningar, kommun och näringsliv arbetar tillsammans för att göra Oskarshamn till en bättre och tryggare plats.

Samarbetet har resulterat i Föreningssteget som bland annat ger barn och ungdomar möjlighet att prova på olika idrotter. Läs mer

Föreningsteget är en av de föreningar som Oskarshamn Energi stöttar. Årligen delas betydande ekonomiskt stöd ut till ett flertal föreningar.

Föreningssteget, som drivs som en ideell förening, startades för ett par år sedan i syfte att få bort bråk och skadegörelse från Oskarshamns gator. Idag har föreningen tre ben – Kalle Hopp, nattvandring och Blås Grönt. Med nattvandring har antalet vuxna ökat under lördagskvällar.
– Som en följd har det blivit lugnare på stan. Nattvandrarna kommer från de föreningar som är anslutna till Föreningssteget, och kravet från oss är att varje förening ska nattvandra minst en gång om året, berättar Ulrika Ringström, idrottskonsulent på Smålandsidrotten och en av initiativtagarna till Föreningssteget.

Prova-på-idrott för barn
Ulrika är främst engagerad i Kalle Hopp där barn i årskurs ett och två får möjlighet att prova på olika idrotter under höst- och vårterminen. Varje idrott utövas vid två eller tre tillfällen innan det är dags att testa nästa idrott. Totalt deltar cirka 75 barn per termin.
– Fångar vi in dem i föreningslivet minskar risken för bråk och fylla i tonåren. Därför är det också viktigt att alla barn i kommunen får samma chans. Privata aktörer har en deltagaravgift på 1500 kronor och det leder till att alla inte får samma möjlighet att idrotta.
Tillsammans för ett lägre pris
För att de flesta barnfamiljer ska ha råd att prova på olika idrotter kostar Kalle Hopp 300 kronor per person under en termin. Resten av föreningens kostnader finansieras av företag i kommunen.
– Utan hjälp från lokala företag, som Oskarshamn Energi, hade vi inte kunnat erbjuda ett så lågt pris. Vi gör det här tillsammans, och mina kollegor från andra orter i Småland är avundsjuka på vårt samarbete med näringslivet.
– Min förhoppning är att vi i framtiden även ska kunna genomföra Kalle Hopp i årskurs sex, när många redan har slutat med en idrott och ännu inte hittat en ny. Tyvärr har vi inte tillräckligt med resurser för det nu.

Nysatsning på projekt Blås Grönt
Under 2016 gör Föreningssteget dess-utom en nysatsning på projektet Blås Grönt i samband med skolavslutningen och Latitud 57. De ungdomar som anmäler sig till Blås Grönt ska under särskilda tider på Latitud 57 blåsa i en alkomätare.
– Blåser de grönt, det vill säga är nyktra, är de med i utlottningen av fina priser.

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan