Energikartläggning visar energivinsterna

Energieffektivisering har hög besparingspotential. Genomförda energikartläggningar visar ofta på möjligheten att kunna spara 20-30 procent av energin, ibland mer beroende på förutsättningarna.

Spara både pengar och vår lokala miljö
  • Effektiv kartläggning av energin
  • Listar lönsamma förbättringar
  • Jämförbara analyser
  • Klarar myndighetskrav
Erfarenheten från gjorda studier pekar på att en mindre eller större del av den energi som verksamheten köper, inte alls behövs. Energimängden kostar då mer än nödvändigt och innebär en oönskad miljöbelastning.
 
Svårigheten kan vara att veta vilken energi det handlar om. Det går att se kostnaden, men inte lika enkelt vad värme, el och kyla används till. Ofta saknas kompetens, tid, rutiner etc. för kartläggning. Brist på jämförelsetal och exempel på lösningar från andra företag och verksamheter kan försvåra analys- och förslags-arbetet. Det är då vår Energikartläggning gör nytta.

Energieffektivisera rätt

Produkten Energikartläggning är en systematisk genomgång av alla energislag och en granskning av hur varje kilowattimme används inom de valda processerna. Kartläggningen leder fram till en åtgärdslista för effektiviseringar med estimerad återbetalningstid för eventuella investeringar. Genom att se uppifrån och ner i processerna skapas en logisk lista på konkreta förslag till förbättringar och effektiviseringsåtgärder.

Hittar åtgärderna

Först av allt ger energikartläggningen en övergripande bedömning av verksamhetens energi-situation. Dessutom kan analyserna med hjälp av våra energispecialister sortera ut energianvändningen på stöd- och produktionsprocesser. Det ger möjligheten att hitta energieffektiviserande åtgärder. Många insatser är förvånansvärt enkla och ger snabb utdelning. Vinsterna visar sig i form av sänkta kostnader och förbättrade miljövärden.

Flexibel produkt

Med Energikartläggning går det att bestämma omfattningen på analysen i samråd med Oskarshamn Energi, men huvudfokus bör ligga på att skapa en översikt om den aktuella fastigheten eller industrin. Vi har hjälpmedel och stödmaterial i form av strukturerade underlag för informationsinsamlingen som förenklar och förtydligar vår Energikartläggning.

En gedigen genomgång

Energikartläggningen utgår från de faktiska omständigheterna, och en typisk genomgång kan se ut så här:

  • Personal från Oskarshamn Energi studerar på plats stöd- och produktionsprocesserna, för att skapa en helhetsbild. Dessförinnan har tillgänglig energidata analyserats.
  • Kartläggningen sammanfattas i en rapport med åtgärdsförslag som presenteras för dig som är kund.
  • Vi kan hjälpa till med genomförandet av vissa av åtgärdsförslagen.

Enhetlig dokumentation

Vi arbetar för att hålla samma kvalitet på samtliga rapporter, och över tid, så att varje Energikartläggning är analog. Då kan arbetet pågå kontinuerligt. Energikartläggning i dag kan jämföras med den som görs i morgon.
 

Energikartläggning enligt lagkrav

Energikartläggning kan även uppfylla Energimyndighetens och Energieffektiviseringsdirektivets krav på energikartläggning i stora företag. Vid behov och önskemål kan även denna version anpassas. Efter genomförd energikartläggning får du som kund en rapport med resultaten, som med fördel diskuteras med din kontaktman på Oskarshamn Energi.

 


Därför väljer du Energikartläggning

Det kan vara svårt att helt på egen hand se över verksamhetens energianvändning. Särskild kompetens och tydliga rutiner kan behövas och inte minst tid för arbetet. Våra affärsingenjörer är specialister på att kartlägga energi. För befintliga energikunder har vi redan information om energi-användningen i våra system. Vi har dessutom jämförelsetal samt exempel på lösningar från andra företag och verksamheter i vår erfarenhetsbank. Det ger oss ett bra utgångsläge. När du vill minska verksamhetens miljöbelastning och samtidigt göra energivinster, är Energikartläggning ett första steg.


Du vet kostnaden på förhand

Fråga efter offert på Energikartläggning. Vi lämnar ett fast pris, tydligt och tryggt för dig som kund.

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan